our expertists

นพ.ศิริพงษ์ ศิริพร ณ ราชสีมา

ตำเเหน่ง : เวชศาสตร์ความงาม

พญ.กฤติยา ธีรกุลเกียรติ

ตำเเหน่ง : เวชศาสตร์ความงาม

อาจารย์ นพ.จรัสพล รินทระ

ตำเเหน่ง : เวชศาสตร์ความงาม

อาจารย์ นพ. กัลยกฤต อยู่รักษ์

ตำเเหน่ง : ศัลยกรรมความงาม